Actueel

Hoogwaardige kantoorruimte aan de Turfmarkt 244 te 's-Gravenhage beschikbaar

Lees meer

Wordt u onze nieuwe buren? Koninginnegracht 14 te Den Haag

Lees meer

Verhuurd: Koninginnegracht 29 te Den Haag

Lees meer

Nieuw in de verhuur! Surinamestraat 23 te Den Haag

Lees meer
1001779_Banner-Naar-Woningaanbod.png
NRVT RICS VastgoedCert NVM BOG
header
Terug naar de homepage

Klachtenprocedure

Uiteraard stellen wij alles in het werk om elke klant op een professionele manier en met de hoogst mogelijke standaarden en naar tevredenheid te helpen. Desondanks kunt u niet tevreden zijn met de oplossing. Ook daarom bieden wij u graag de mogelijkheid om zowel bij Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars als buiten Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars met eventuele klachten terecht te kunnen.

 
Klachtenprocedure Jacobus Recourt 
 
1. Inleiding
Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars heeft een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem. De klachtenprocedure ziet toe op de behandeling van alle soorten klachten (zowel intern als extern) die Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars bereiken. Het klachtenregistratiesysteem is een ondersteunend hulpmiddel bij deze procedure.
 
Uitgangspunt is dat klachten vertrouwelijk worden afgehandeld en dat alleen die personen op de hoogte worden gebracht van (het bestaan van) de klacht voor zover dit uit hoofde van hun functie wenselijk of noodzakelijk is.
 
In de klachtenprocedure worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:
 
- Doelstelling
- Definitie klacht
- Meldplicht
- Behandeling en afwikkeling van externe klachten
- Behandeling en afwikkeling van interne klachten
- Spoedklachten
- Publiciteitsrisico
- Toezicht en beheer
 
1.1 Doelstelling Klachtenprocedure
Doelstelling is het verkrijgen van inzicht in de aard, omvang en afwikkeling van klachten over Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars zodat zo nodig adequate maatregelen kunnen worden getroffen om de klacht op te heffen en in de toekomst te voorkomen. Dit is een nadere regeling, als bedoeld in de algemene gedragscode voor medewerkers van Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars.
 
1.2 Definitie klacht
Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe klachten.
 
Interne klachten:
Een interne klacht is een niet-persoonsgerichte, schriftelijke (incl. e-mail) uiting van ontevredenheid van een medewerker van Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars over een bepaald proces of over een bepaald handelen of nalaten van Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars.
 
Externe klachten:
Externe klachten betreffen iedere schriftelijke uiting (incl. e-mail) van ontevredenheid van een klant of relatie over het handelen of nalaten van Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars, diens medewerkers of een van haar gecontracteerde onderaannemers.
 
Een telefonische of mondelinge klacht wordt niet beschouwd als klacht. Een medewerker tegenover wie de klacht wordt geuit zal de klager mededelen dat, indien de klager een klacht in wenst te dienen, hij/zij dit schriftelijk kan doen.
 
1.3 Meldplicht
Elke Jacobus Recourt Taxaties medewerker is volgens deze klachtenprocedure verplicht, om externe klachten te melden bij de direct leidinggevenden. Hij/zij draagt hiervoor direct na ontvangst van de klacht zorg. Onder punt 2 wordt de registratie en afwikkeling nader uitgewerkt.
 
2. Behandeling en afwikkeling externe klacht
Schriftelijke klachten kunnen gericht worden aan info@recourtbog.nl of per post naar:
 
Jacobus Recourt, afd. Compliance
Koninginnegracht 14K
2514 AA Den Haag
 
Stap 1:
De klacht wordt ontvangen door Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars (Compliance) en stuurt deze door naar het directiesecretariaat van Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars.
 
Stap 2:
De klacht wordt binnen twee dagen bevestigd door Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars en hierin wordt vermeld wie de klacht in behandeling zal nemen.
 
Stap 3:
Een kopie van de klacht gaat naar de behandelaar en deze dient de klacht binnen drie weken schriftelijk te hebben beantwoord. Een kopie van deze reactie dient te worden gestuurd naar de afdeling Compliance.
 
Stap 4:
Indien er binnen 5 werkdagen na het versturen van de schriftelijke beantwoording geen reactie is ontvangen van de klager zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd.
 
Stap 5:
De klachtbrief wordt door de behandelaar opgeborgen in het dossier van de desbetreffende klager. De afdeling Compliance zal tevens een kopie van de correspondentie archiveren.
 
Als Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars de klacht niet tot tevredenheid van de klager kan oplossen, dan is de klachtenprocedure van Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars uitgeput. In dit geval zal Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars de klager hiervan op de hoogte stellen en doorverwijzen naar een onafhankelijk orgaan:
 
The Court of Arbitration for the Building industry
Postbus 1290
3501 DG Utrecht
030 234 32 22
www.raadvanarbitrage.nl
 
3. Behandeling en afwikkeling interne klacht
Stap 1:
De interne klacht dient schriftelijk door de medewerker te worden ingediend bij haar/zijn direct leidinggevende. Indien dit om wat voor reden niet mogelijk is kan de klacht bij de algemene directie worden ingediend.
 
Stap 2:
De klacht wordt in behandeling genomen door de afdeling Compliance, die de klacht onder de aandacht brengt van de verantwoordelijke binnen Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars voor de oplossing van de klacht.
 
4. Spoedklachten
Indien een klacht met spoed opgelost dient te worden, dan is de ontvanger van de klacht verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 
5. Toezicht en beheer
Het toezicht op naleving van de Klachtenprocedure vindt plaats door de afdeling Compliance van Jacobus Recourt Taxaties / Bedrijfsmakelaars. De gegevens omtrent de klacht worden gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard door de behandelaar.